simano

icon
首页 > 产品类别信息 > 梦屋 > 梦屋Mg双手把 38mm/45mm

图片放大

梦屋Mg双手把 38mm/45mm

梦屋Mg双手把 38mm/45mm

主要可以装载的机种[38mm]
10 STELLA : 1000S / 1000PGS / C2000S / C2000HGS
12 Vanquish : 1000S/C2000S/C2000HGS
11 TWINPOWER : 1000S/1000PGS/C2000S/C2000HGS
08 TWINPOWER : 1000 / 1000S / C2000S
09 TWINPOWER-Mg : 1000S / C2000S
11 BIOMASTER : 1000S/C2000S/C2000HGS 08 BIOMASTER : 1000 / 1000S / C2000 / C2000S
12 ULTEGRA : 1000 /1000S / C2000S / C2000HGS
10 Soare CI4 : C2000PGS
08 CARDIFF : C2000HGS
08 CARDIFF AREA : 1000S / 1000PGS
12 RARENIUM CI4+ : 1000S / C2000S / C2000HGS
主要可以装载的机种[45mm]
10 STELLA : 2000 / C2500HG / S2500 / 2500S / 2500HGS / C3000 / C3000S / C3000HG / C3000SDH / 3000HG / 4000 / 4000S / 4000XG
12 Vanquish : 2000S/C2500HGS / 2500S / 2500HGS / C3000 / C3000HG / C3000SDH
11 TWINPOWER : 2000S / 2500 / 2500S / C3000 / C3000HG / C3000SDH
08 TWINPOWER : 2000 / 2500 / 2500S / C3000 / C3000S
09 TWINPOWER-Mg : 2500S / C3000
11 BIOMASTER : 2000S / 2500 / 2500S / C3000 / C3000SDH / C3000HG
12 ULTEGRA : 2500 /2500S / C3000HG / C3000SDH
09 SEPHIA : C3000S / C3000SDH
10 SoareCI4 30 : 2000HGS
10 炎月 : C3000HGMS
09 COMPLEX : 2000HGS F3 / 2500HGS F4 / 2500HGS F6
10 COMPLEX CI4 : 2000HGS F3 / 2500HGS F4 / 2500HGS F6
09 EXSENCE : C3000M / 4000S
10 EXSENCE CI4 : C3000M / 4000S
10 EXSENCE LB : C3000HGM
08 CARDIFF : C3000HG
12 RARENIUM CI4+ : 2500 / 2500S / C3000 / C3000HG

  • S A-RB
    S A-RB 之前的A-RB是业界以「表面改质」来作出「不动态层」培林,成功防止生锈。我们将它侧边环的防锈能力强化,减低培林内部因盐分结晶化造成生锈的概率,这就是S A-RB。
手把握把规格:A
手把握把规格(38mm):H-1 手把类型 为H-1时无法在2000型的机身上装载,但是可以在C2000型的机身上装载。
手把握把规格(45mm):H-2

规格明细

型号重量(g)长度(mm)培林数
S A-RB
市场参考价(元)商品编号
双手把38mm33.5382124003024
双手把45mm36.5452124003025
产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
关连商品
△最大收线长是线杯前端最外圈的计算值。
回到顶部