simano

icon

SEA MIGHTY

  • GANBA ROD
    加油鱼竿 给支持热爱钓鱼的人高品质,高性能的产品

KISU:谁都适用的万能通用船钓竿
KAWAHAGI:剥皮鱼的专用款式
YARIIKA:在深海海域自由自在捕捉乌贼专用款式
AJIBISI:在抽动晃饵时候表现出的柔软的调性,更容易操作
TENYA TACHIUO:能及时迅速察觉鱼讯,以电击速度上鱼。

规格明细

型号全长(m)节数( 根 )收竿后长度(cm)重量(g)先径/元径(mm)锤负荷(号)碳纤含有率(%)售价(日元)产品编号
KISU S1801.80293.5821.0/7.65~2073.0300OPEN24197 9
KISU M1801.80293.5851.0/8.18~2571.9300OPEN24198 6
KISU H1801.80293.5881.1/8.610~3071.4300OPEN24199 3
KAWAHAGI 1801.80294.01051.1/12.220~4071.6310OPEN23824 5
KAWAHAGI 2102.102109.01201.1/13.220~4071.6310OPEN23825 2
YARIIKA 1801.80294.52001.8/13.4100~15064.2381OPEN23826 9
YARIIKA 1951.952102.02051.8/14.6100~15063.9381OPEN23885 6
YARIIKA 2102.102109.52201.8/15.8100~15063.8381OPEN23827 6
AJIBISI 1601.60284.51802.0/10.9100~15063.8381OPEN23829 0
AJIBISI 1801.80294.51902.0/12.7100~15063.2381OPEN23830 6
AJIBISI 2002.002104.52002.0/14.6100~15063.0381OPEN23831 3
TENYA TACHIUO S2252.252116.51701.0/11.620~5057.9311OPEN23832 0
TENYA TACHIUO M2252.252116.51751.2/12.430~6057.3311OPEN23833 7
关连商品
回到顶部